Clas Ohlson AB – Allmänna villkor för hyra av produkt

1. Tillämplighet

Dessa allmänna hyresvillkor är tillämpliga när du som kund, kallas nedan ”Hyrestagaren” eller ”du”, ingår avtal om hyra av produkt (”hyresobjektet”) från Clas Ohlson Oy, kallas nedan ”Clas Ohlson” eller ”vi”.

2. Hantering av personuppgifter

För att vi ska kunna tillhandahålla uthyrning av produkt behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar då dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig för att kunna tillhandahålla uthyrning av produkt till dig som Hyrestagare. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med uthyrning av produkt se vårt privacy statement. Har du ytterligare frågor angående hur vi hanterar dina personuppgifter kan du nå oss via privacy@clasohlson.se.

3. Bokning

3.1 För att hyra en produkt hos Clas Ohlson måste du ha fyllt 18 år.

3.2 Efter bokning av hyra av produkt via Clas Ohlsons plattform får du automatiskt en bokningsbekräftelse till den e-postadress som du har uppgett. Om något har blivit fel med din bokning eller om du vill ändra något, vänligen kontakta oss via 020 111 2222 eller asiakaspalvelu@clasohlson.fi

3.3 Notera att hyresobjektet inte inkluderar tillbehör såsom exempelvis borrar, sågblad och slippapper. Tillbehör har du dock möjlighet att köpa separat.

4. Hämtning och betalning

4.1 Hyresobjektet ska hämtas och betalas i den butik och på den dag samt under vald butiks öppettider som du har valt i din bokning.

4.2 Vid hämtning ska du kunna visa upp bokningsbekräftelsen samt kunna legitimera dig. Detta för att vi ska kunna försäkra oss om att du har åldern inne för att hyra produkt hos oss samt att du är den person som har bokat hyresobjektet.

4.3 Clas Ohlson har rätt att inte lämna ut hyresobjektet och/eller säga upp avtalet utan kostnad för Clas Ohlson, om Hyrestagaren inte uppvisar ID-handling som styrker att Hyrestagaren är över 18 år samt om Hyrestagaren inte uppvisar bokningsbekräftelse som styrker att Hyrestagaren är densamma som bokat hyresobjektet via plattformen.

4.4 Betalning ska ske i den butik som du har valt i din bokning. Betalning kan ske kontant eller med kort. Hyra debiteras från det datum hyresobjektet enligt bokningsbekräftelsen kan hämtas. Den angivna hyran är inklusive mervärdesskatt.

4.5 Hämtar du inte hyresobjektet på tid och plats som du valt i din bokning förfaller avtalet utan någon ersättningsskyldighet för någondera part.

5. Deposition

Om du enligt bokningsbekräftelse har bokat 3 eller fler hyresobjekt vid samma hyrestillfälle tar Clas Ohlson ut en depositionsavgift på 2000 Euro som du ska erlägga utöver hyra för hyresobjekten vid hämtning av hyresobjekten. Vid återlämning av hyresobjektet och du har uppfyllt alla dina skyldigheter enligt detta avtal betalas depositionsavgiften tillbaka på samma sätt som betalning av depositionsavgiften gjordes. Om du inte betalar depositionsavgift vid hämtning har Clas Ohlson rätt att avbryta avtalet utan kostnad för Clas Ohlson.

Om du inte återlämnar ett eller flera hyresobjekt enligt överenskommelse får Clas Ohlson använda depositionen för att få betalt för den ersättning som Clas Ohlson har rätt till enligt detta avtal.

6. Ångerrätt

6.1 Clas Ohlson följer konsumentskyddslagens regler om ångerrätt. Lagen ger Hyrestagaren rätt till att utan att ange skäl frånträda avtalet inom 14 dagar när avtal ingås utanför Clas Ohlsons affärslokaler, t.ex. via internet. Ångerfristen löper enligt nämnd lag ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks. För att Hyrestagaren ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att Hyrestagaren sänder in sitt meddelande om att Hyrestagaren tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Hyrestagaren kan, men måste inte, använda vår standardblankett som är tillgänglig här: https://www.clasohlson.com/fi/contact-us. Du kan även alltid kontakta Clas Ohlsons kundservice för mer information.

6.2. Ifall Hyrestagaren utnyttjar sin ångerrätt efter att Hyrestagaren har hämtat hyresobjektet måste Hyrestagaren utan dröjsmål lämna tillbaka hyresobjektet och kan krävas på skälig ersättning för den tid hyresobjektet varit i Hyrestagarens besittning.

7. Reklamation

7.1 Hyrestagaren skall innan användning av hyresobjektet undersöka hyresobjektet noggrant.

7.2 Om Hyrestagaren anser att hyresobjektet är behäftat med fel ska reklamation ske inom skälig tid efter det att Hyrestagaren märkt eller borde ha märkt felet till den Clas Ohlson-butik där hyresobjektet hämtades eller kontakta oss via 020 111 2222 eller asiakaspalvelu@clasohlson.fi .

7.3 Om hyresobjektet är behäftat med fel om hyresobjektet kommer Clas Ohlson antingen byta ut eller reparera hyresobjektet kostnadsfritt eller betala tillbaka hyra, inom rimlig tid efter att hyresobjektet har återlämnats av Hyrestagaren med en specificering av reklamationen. Clas Ohlson ansvarar inte för skador på hyresobjektet eller följdskador orsakad av Hyrestagarens handhavande eller Hyrestagarens brott mot dessa villkor. Vänligen läs mer om ditt och Clas Ohlsons ansvar under Användning, Återlämning och Ansvar.

8. Hyrestid

8.1 Hyrestiden räknas från och med den dag som hyresobjektet hämtas till och med den dag då hyresobjektet återlämnas.

8.2 Clas Ohlson har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan samt återtaga hyresobjektet om Hyrestagaren åsidosätter sina skyldigheter enligt dessa villkor på ett sätt som inte är av ringa betydelse för Clas Ohlson.

8.3 Med undantag från om Clas Ohlson väsentligen åsidosatt sina skyldigheter i dessa villkor, kan Hyrestagaren endast säga upp avtalet om hyresobjektet återlämnats till Clas Ohlson och avtalad hyra (jämte eventuella ytterligare kostnader vid återlämnandet med anledning av dröjsmål, skada eller förlust) har erlagts.

9. Användning

9.1 Låntagaren är medveten om att hyresobjektet ägs av Clas Ohlson. Hyresobjektet får inte hanteras i strid med dessa villkor eller på något sätt som riskerar att påverka Clas Ohlsons äganderätt av hyresobjektet.

9.2 Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt förändra hyresobjektet, manualer eller liknande. Hyrestagaren får inte reparera hyresobjektet utan Clas Ohlsons samtycke.

9.3 Hyresobjektet ska exklusivt användas av Hyrestagaren. Hyrestagaren får inte utan Clas Ohlsons medgivande överlåta hyresavtalet eller i sin tur hyra ut hyresobjektet eller annars göra det tillgängligt för tredje part.

9.4 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbeten och ändamål vilken den är avsedd för (se produktspecifikation och manual från tillverkaren till produkten samt eventuella instruktioner från Clas Ohlson).

9.5 Hyrestagaren ska väl vårda hyresobjektet under hyresperioden samt ansvarar för förlust av eller skador på hyresobjektet.

9.6 Hyresobjektet får inte föras utanför det landets gränser där hyresobjektet har hyrts.

10. Återlämning

10.1 Hyresobjektet ska återlämnas den dag som överenskommits i bokningen och i den Clas Ohlson-butik där Hyrestagaren har hämtat hyresobjektet samt under de tider som relevant butik har öppet.

10.2 Vid försenad återlämning av hyresobjektet tillkommer en dagshyra för aktuellt hyresobjekt per försenad dag som debiteras vid återlämnandet. Om förseningen överskrider tio (10) dagar behandlas ärendet som om hyresobjektet köpts till ordinarie pris. Ordinarie pris på hyresobjektet faktureras Hyrestagaren. Förseningsavgift kan aldrig överstiga ordinarie pris på Hyresobjektet.

10.3 Vid återlämning ska hyresobjektet vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har hyresobjektet inte rengjorts eller inte lämnats i gott skick kan Hyrestagaren debiteras särskilt för detta motsvarande rengörings- och/eller reparationskostnader – eller för ordinarie pris på hyresobjektet om detta är lägre.

10.4 Vid återlämning skall hyresobjektet vara komplett såsom vid utlämnandet. Eventuella saknade delar debiteras hyrestagaren motsvarande kostnad för en ny del.

11. Ansvar

11.1 Hyresobjektet är försäkrat av Clas Ohlson som svarar för kostnad till följd av normalt användande och slitage.

11.2 Hyrestagaren ansvarar för förlust av hyresobjektet samt för skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till Clas Ohlson och Hyrestagaren ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa eventuell uppkommen skada. Vid stöld ska Hyrestagaren tillse att polisanmälan görs.

11.3 Clas Ohlson, som inte kan övervaka Hyrestagarens användning av hyresobjektet och de omständigheter varunder hyresobjektet används, ansvarar inte för skada som kan uppkomma på hyrestagaren, tredje man eller sak vid Hyrestagarens användning av hyresobjektet. Däremot är Clas Ohlson ansvarig för sak- och personskada som är en direkt följd av fel i hyresobjektet och som inte orsakats genom Hyrestagarens handhavande.

11.4 Clas Ohlson ansvarar inte för fel uppkomna genom Hyrestagarens handhavande eller faktorer utanför Clas Ohlsons kontroll.

11.5 Clas Ohlson ansvarar inte för felaktiga uppgifter eller annars inkorrekta bokningsval av Hyrestagaren.

11.6 Clas Ohlson ansvarar endast för direkt skada som uppkommer genom Clas Ohlsons vårdslöshet. Clas Ohlson svarar inte för indirekta skador såsom inkomstförlust. Denna ansvarsbegränsning gäller inte för sådant ansvar som enligt tvingande lag inte kan begränsas.

12. Force Majeure

Arbetsinställelse, blockad eller annan händelse bortom Clas Ohlsons kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosion eller explosionsfara, extrema vädersituationer samt ingripande från offentlig myndighet som medför att Clas Ohlson inte, eller till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt dessa villkor, fritar Clas Ohlson från fullgörandet av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder.

13. Prisjustering och fel i information

Clas Ohlson ansvarar inte för sådana eventuella fel i priser och information som presenteras på Clas Ohlsons plattform eller i annan kommunikation som konsument rimligen bör inse vara felaktiga. Clas Ohlson förbehåller sig rätten att korrigera och uppdatera information på sin plattform och i övrig kommunikation.

14. Tvister

Kund har rätt att få en tvist prövad utanför domstol hos konsumenttvistenämnden (se kuluttajariita.fi/sv). Clas Ohlson medverkar i ett eventuellt tvisteförfarande och följer konsumenttvistenämndens rekommendationer.

15. Uppgifter om Clas Ohlson

Fullständiga firmanamn: Clas Ohlson Oy
Adress: Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki
E-postadress: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Organisationsnummer: 1765891-7
Telefonnummer: 020 111 2222
Call prices to 020 111 2222:
- 8.35 cents / call + 3.2 cents / minute (from landline) / 19.2 cents / minute (from mobile phone)